Juridische Kennisgeving

1. Presentatie van de site.


Krachtens artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, wordt aan de gebruikers van de site delta-neu.be (hierna de "Site") de identiteit meegedeeld van de verschillende sprekers in het kader van de totstandkoming en de opvolging ervan:

Eigenaar: Delta Neu Benelux, Battelsesteenweg 455D, B-2800 Mechelen, België
Schepper: Delta Neu Benelux, Battelsesteenweg 455D, B-2800 Mechelen, België
Verantwoordelijke publicatie: Antoine VINSON
Ontwikkelaar: Blastic NV - Prins Boudewijnlaan 41, B-2650 Edegem - België
Gastheer: Microsoft Azure, Noord-Europa

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.


Het gebruik van de site impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, en de gebruikers van de site wordt dan ook verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Delta NEU kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud en zal trachten de gebruikers vooraf op de hoogte te brengen van de data en tijdstippen van de interventie.

De site wordt regelmatig bijgewerkt. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij worden niettemin opgelegd aan de gebruiker, die wordt verzocht er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de verleende diensten.


De site heeft tot doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

Delta NEU probeert de informatie op de site zo nauwkeurig mogelijk te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf of aan derde partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site is indicatief en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht.

4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.


De website maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige materiële schade die verband houdt met het gebruik van de website. Voorts verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente, virusvrije apparatuur en met een browser die is bijgewerkt volgens de laatste generatie.

5. Intellectuele eigendom en namaak.


Delta NEU is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle op de site toegankelijke elementen, in het bijzonder de teksten, beelden, grafieken, logo's, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van : Delta NEU.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als namaak en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

6. Beperkingen van de verantwoordelijkheid.


Delta NEU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en indirecte schade die wordt toegebracht aan het materiaal van de gebruiker, tijdens de toegang tot de website van Delta NEU, en die voortvloeit hetzij uit het gebruik van een materiaal dat niet voldoet aan de in punt 4 vermelde specificaties, hetzij uit het optreden van een bug of een incompatibiliteit.
Delta NEU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

7. Beheer van persoonsgegevens.


In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Op het moment van het gebruik van de site, kan worden verzameld: de URL van de links door de tussenpersoon van waaruit de gebruiker de site bereikt, de leverancier van toegang van de gebruiker, het adres van Internet protocol (IP) van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Delta NEU alleen persoonlijke informatie over de gebruiker die nodig is voor bepaalde diensten die door de site worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij zelf tot de invoer ervan overgaat. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site meegedeeld of hij/zij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen alle hem betreffende persoonsgegevens, door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site wordt zonder medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de hypothese van de terugkoop van Delta NEU en haar rechten zou de overdracht van voornoemde informatie aan de eventuele koper mogelijk maken, die op zijn beurt dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens jegens de gebruiker van de site zou hebben.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van de richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies.


De site delta-neu.fr bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Delta NEU. Delta NEU heeft echter niet de mogelijkheid de inhoud van de bezochte sites te controleren, en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor dit feit.

De navigatie op de site kan de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker uitlokken. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn tevens bedoeld om verschillende metingen van de frequentie mogelijk te maken.
Het weigeren van de installatie van een cookie kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter zo instellen dat de installatie van cookies wordt geweigerd.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.


Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn bij uitsluiting bevoegd.

10. De belangrijkste wetten in kwestie.


Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd bij Wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake informatietechnologie, bestanden en vrijheden.
Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.


Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site. Cookie: Bestanden waarmee de site die ze uitgeeft een internetgebruiker kan "herkennen" door een aantal identificatie-elementen te verzamelen: IP-adres, besturingssysteem, enz. Persoonsgegevens: "gegevens die, in welke vorm ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).